Specjalizacje

Prawo zamówień publicznych

Opracowujemy dokumentację przetargową dla zamawiających, w tym przede wszystkim specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wraz z projektami umów o udzielenie zamówienia publicznego. Bierzemy udział w pracach komisji przetargowych, opracowujemy odpowiedzi na pytania wykonawców. Oceniamy zgodność SIWZ z Prawem zamówień publicznych. Sprawdzamy, czy złożone oferty są zgodne z PZP oraz z SIWZ. Reprezentujemy zamawiających w całej procedurze odwoławczej.

Wykonawcom pomagamy w przygotowaniu się do przetargu, w tym w opracowaniu oferty. Formułujemy zapytania do zamawiającego, sprawdzamy zgodność oferty z SIWZ i Prawem zamówień publicznych. Przygotowujemy dokumenty związane z odwołaniem się od czynności zamawiającego i reprezentujemy wykonawców na wszystkich etapach procesu odwoławczego.

Mamy też doświadczenie w obsłudze skomplikowanych projektów finansowanych ze środków unijnych i funduszy zagranicznych, realizowanych w reżimie Prawa zamówień publicznych.