Specjalizacje

Prawo konkurencji

Doradzamy w wszystkich kwestiach dotyczących porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużycia pozycji dominującej, a także w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, włącznie z utrudnianiem dostępu do rynku czy nieuczciwą reklamą.

Pomagamy w sprawach dotyczących kontroli koncentracji. Oceniamy transakcje pod kątem obowiązku zgłoszenia ich organom antymonopolowym, zarówno polskim, jak i zagranicznym, w tym Komisji Europejskiej.

Przygotowujemy i wdrażamy programy zgodności z prawem konkurencji (compliance). Identyfikujemy obszary ryzyka, przygotowujemy odpowiednią dokumentację, w tym regulaminy, procedury i szkolenia dla pracowników.

Reprezentujemy podmioty gospodarcze w postępowaniach przed UOKiK, URE, sądami, Inspekcją Handlową oraz innymi organami nadzoru, w kwestiach dotyczących ogólnego bezpieczeństwa produktów, a także szczegółowych regulacji sektorowych.

Mamy unikalne doświadczenie w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, wykonawczymi i producenckimi na gruncie prawa antymonopolowego.