Ważniejsze publikacje

2015dr Daria Katarzyna Gęsicka
O paradygmacie dozwolonego użytku prywatnego oraz opłatach reprograficznych słów kilka, Studia Iuridica Toruniensia, nr 16/2015, s. 67-91, wersja elektroniczna


2014dr Daria Katarzyna Gęsicka
Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług sieciowych za treści użytkowników, Warszawa 2014, wydanie: październik 2014, 421 str.


2014dr Daria Katarzyna Gęsicka
Publiczne udostępnianie utworu w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, z. 3/2014, s. 33-44


2014dr Daria Katarzyna Gęsicka
Injunctions against Internet service providers - tough times call for desperate measures, Contact Online, czasopismo Polsko-Brytyskiej Izby Handlu, nr 17/2014


2014dr Daria Katarzyna Gęsicka
Rozwiązania problemu dzieł osieroconych - czy wilk syty i owca cała?, ICT Law Review 2014, nr 1, vol. 3, s. 4-20


2013
Tomasz Rytlewski, Urszula Walasek-Walczak, Tomasz Głąb, Magdalena Dulińska, Maciej Potoczny
Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, współautor, F. Grzegorczyk (red.), F. Grzegorczyk, T. Rytlewski, U. Walasek-Walczak, T. Głąb, M. Dulińska, M. Potoczny, Warszawa 2013


2013dr Daria Katarzyna Gęsicka
Widowisko sportowe a prawo własności intelektualnej [w:] E. Kabza, K. Krupa-Lipińska: Polskie prawo cywilne wobec wyzwań współczesności, Toruń 2013, s. 259-284


2013dr Daria Katarzyna Gęsicka
Projekt Europejskiego Kodeksu Prawa Autorskiego, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2013, nr 11, s. 133-148


2013dr Daria Katarzyna Gęsicka
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkty lecznicze - zagadnienia wybrane, Prawo i Medycyna 2013, nr 3/4, s. 189-208


2012Urszula Walasek-Walczak
Wypłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek?, F. Grzegorczyk, U. Walasek-Walczak, Kwartalnik Prawa Publicznego nr 2/2012


2012dr Daria Katarzyna Gęsicka
Wykładnia pojęć w prawie autorskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2012, z. 3, s. 66-77


2011Tomasz Nierobisz
Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny. red. Tomasz Nierobisz, Adam Wacławczyk. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013


2011dr Daria Katarzyna Gęsicka
Ku integracji prawa autorskiego - uwagi na temat głównych założeń Europejskiego Kodeksu Prawa Autorskiego, publikacja pokonferencyjna, kwartalnik Koła Integracji Europejskiej KItE „Europa”, nr ISSN: 1897-3752, listopad 2011


2011dr Daria Katarzyna Gęsicka
Odpowiedzialność dostawcy usług w sieci [w:] Odpowiedzialność cywilna, III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów, Łódź 2011


2010Urszula Walasek-Walczak
Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne dzieła budowlanego z przedmiotu zabezpieczenia rzeczowego, Kwartalnik Zamówień Publicznych nr 4/2010


2010Urszula Walasek-Walczak
Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne dzieła budowlanego z przedmiotu zabezpieczenia osobistego, Kwartalnik Zamówień Publicznych nr 3/2010


2010Urszula Walasek-Walczak
Instytucje i usługi finansowe, współautor, red. F. Grzegorczyk, M. Szaraniec, LexisNexis 2010


2009Urszula Walasek-Walczak
Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej, [w:] Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, red. J. Gospodarek, Warszawa 2009


2009Urszula Walasek-Walczak
Ochrona interesu publicznego przez rękojmię za wady fizyczne obiektu budowlanego, [w:] XV - lecie polskiego systemu zamówień publicznych, Warszawa 2009


2009Urszula Walasek-Walczak
Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z komentarzem, współautor, red. J. Pisuliński, F. Zoll, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009


2009Urszula Walasek-Walczak
Kompensata kontraktowych uszczerbków niemajątkowych w prawie brytyjskim, Państwo i Prawo nr 12/2009


2009Tomasz Nierobisz
Definicja podatnika a czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. red. Krzysztof Gil, Tomasz Nierobisz. Monitor Podatkowy 12/2009


2008Urszula Walasek-Walczak
O terminach dochodzenia roszczeń z tytułu wad fizycznych obiektu budowlanego, Kwartalnik Zamówień Publicznych nr 4/2008


2007Urszula Walasek-Walczak
Szkoda niemajątkowa a obowiązek odszkodowawczy dłużnika kontraktowego w procesie europeizacji zasad odpowiedzialności cywilnoprawnej, cz. 2, Transformacje Prawa Prywatnego nr 2/2007


2007Urszula Walasek-Walczak
Szkoda niemajątkowa a obowiązek odszkodowawczy dłużnika kontraktowego w procesie europeizacji zasad odpowiedzialności cywilnoprawnej, cz. 1, Transformacje Prawa Prywatnego nr 1/2007


2006Urszula Walasek-Walczak
Uwagi de lege lata i de lege ferenda na temat zasad odpowiedzialności kontraktowej w świetle orzeczenia ETS w sprawie Simone Leitner v. TUI, Transformacje Prawa Prywatnego nr 2/2006 Cytowana w literaturze przedmiotu na stronach Komisji Europejskiej.


1998 Agnieszka Wydmańska
Podwyższenie kapitału akcyjnego w drodze nowej emisji akcji, Lege Artis Kraków 1998


1996 Andrzej Przewrocki
Łączenie spółek kapitałowych, Kantor Wydawniczy Zakamycze 1996