Zespół / Maciej Potoczny

Maciej Potoczny

radca prawny / of counsel

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (obecnie Katedra Prawa Własności Intelektualnej UJ).

Jest radcą prawnym od roku 2000 i jednym z założycieli Spółki.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w obsłudze spółek z branży IT oraz mediów elektronicznych, w tym podatkowych aspektów ich działalności. Uczestniczył także jako ekspert Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w pracach sejmowych nad projektem ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności w zakresie programów komputerowych i działalności wykonywanej w Internecie, prawie IT, w tym w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, ochrony baz danych i ochrony danych osobowych, prawie mediów, a także prawie ochrony informacji i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Doradza między innymi firmom z branż: mediów elektronicznych (radio, portale internetowe), reklamy internetowej, badań rynku on-line, płatności mobilnych, produkcji oprogramowania.

Wielokrotnie doradzał także w różnorodnych projektach inwestycyjnych.

Dysponuje wieloletnim doświadczeniem procesowym, przede wszystkim w sprawach gospodarczych oraz dotyczących ochrony dóbr osobistych. Prowadzi precedensowe sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych osób prawnych, ochrony baz danych czy zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Dysponuje również doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej wydatkowania środków publicznych, także pochodzących z funduszy międzynarodowych oraz w zakresie funkcjonowania komunalnych spółek prawa handlowego, w tym wynikającym z zasiadania w radzie nadzorczej takiej spółki.

Jest również współautorem Komentarza do ustawy o działalności leczniczej, LexisNexis, Warszawa 2013.

Maciej Potoczny
radca prawny / of counsel